Oferta

doradztwo podatkowe:

udzielanie porad i opinii w zakresie prawa podatkowego

prowadzenie:

podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów
ewidencji przychodów dla celów zryczałtowanego podatku dochodowego
ksiąg rachunkowych
innych ewidencji, których obowiązek prowadzenia wynika z przepisów podatkowych, są to:
rejestry VAT
ewidencje srodków trwałych
ewidencje wyposażenia
karty przychodów pracowników

sporządzanie:

deklaracji rozliczeniowych i dokumentów zgłoszeniowych ZUS
deklaracji VAT i informacji podsumowujących
deklaracji i zgłoszeń dla celów podatku od spadków i darowizn
deklaracji dla celów podatku od czynności cywilnoprawnych
zeznań w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych
wniosków VZM dla celów zwrotu podatku VAT od materiałów budowlanych
innych wymaganych prawem zeznań i informacji